Platnosť

správny

Normatívna platnosť je kvalita, ktorú normy majú, čo znamená, že sú platné, účinné a použiteľné aj dnes.

Platnosť sa týka účinného uplatňovania noriem v štáte, pričom platná norma je úplne účinná. Súčasná norma naplno prejavuje svoje právne účinky.

Platnosť súvisí s publicitou normy, ktorá je nevyhnutná na uznanie nadobudnutia účinnosti normatívneho ustanovenia, čo je známe ako zásada formálneho zverejňovania zákonov.

Ako norma nadobudne účinnosť?

V prípade španielskej legislatívy pravidlo nikdy nemôže nadobudnúť účinnosť, ak nebolo uverejnené v Úradnom vestníku štátu alebo v úradnom vestníku územia, kde sa toto pravidlo musí uplatňovať v celom rozsahu.

Účelom reklamy je, aby všetci jednotlivci, ktorí sa musia podrobiť jej žiadosti, poznali toto pravidlo, aby sa jej mohli podriadiť.

Zápis a trvanie platnosti je zvyčajne stanovené v samotnom nariadení.

Systémy platnosti

Možno chápať dva systémy vstupu do platnosti:

  • Okamžitý systém: Norma je účinná od okamihu, keď je správne zverejnená.
  • Odložený systém: Pravidlo naznačuje, že nadobudne účinnosť niekoľko dní po jeho zverejnení. V rámci tohto systému je aj prípad, keď norma neuvádza nič o jej nadobudnutí účinnosti.

V tomto prípade, ak norma nič nehovorí, jej platnosť nadobudne účinnosť štandardne 20 dní po jej zverejnení. Obdobie medzi zverejnením a platnosťou normy je známe tzv vacatio legis.

Pokiaľ ide o dĺžku platnosti, ak norma nehovorí nič o dĺžke jej platnosti, bude sa chápať ako neurčitá až do jej zrušenia alebo vykonania zrušenia.

Účinok platnosti

Dva typy efektov:

  1. Z vecného hľadiska: Uplatňovanie toho, čo je v zákone upravené v uvedených termínoch a navodenie všetkých jeho účinkov okrem výnimiek obsiahnutých v norme.
  2. Z formálneho hľadiska:
    1. Neopakovateľnosť vyššieho štandardu pre nižší. Nariadením sa napríklad nemôže zrušiť štátny alebo regionálny zákon.
    2. Neretroaktivita: Pravidlo bude mať účinky len počas svojej platnosti, nemôže sa teda dotýkať prípadov, ktoré nastali pred nadobudnutím jeho účinnosti, s výnimkou trestnoprávnej oblasti, kedy je to pre obžalovaného priaznivejšie.

Tagy:  prechádza ekonomická analýza ekonomicko-slovník 

Zaujímavé Články

add