zdaňovanie

ekonomicko-slovník

Zdaňovanie je činnosť spočívajúca v zaplatení záväzkov dohodnutých so štátnou pokladnicou, alebo sa môže vzťahovať aj na schému, režim alebo daňový systém platný v krajine.

Zdaňovanie sa môže vzťahovať na akt platenia daní, ako aj na právny rámec, ktorému podliehajú daňoví poplatníci v krajine v súvislosti s ich povinnosťami voči inkasnému subjektu.

Cieľom zdaňovania je, aby mal štát finančné zdroje potrebné na prevádzku a poskytovanie napríklad základných služieb, ktoré ponúka obyvateľstvu. To všetko prostredníctvom verejných inštitúcií.

Ak by neexistovalo zdanenie, štát by nebol schopný vyplácať platy svojim štátnym zamestnancom a vláda by napríklad nemohla financovať verejné práce. Môže sa dokonca stať, že existujú sociálne alebo podporné programy pre najzraniteľnejšie sektory, ktoré sú financované (čiastočne alebo úplne) z verejných zdrojov zo zbierky.

Ak vidíme druhú stranu mince, ak občania podliehajú vysokým daniam, ktoré znižujú ich disponibilný príjem, bude to mať vplyv na ich spotrebnú kapacitu. Z tohto dôvodu by mal vyšší zber zabezpečiť, aby obyvateľstvo malo komplexnejšie pokryté svoje potreby (spomeňte si na koncept sociálneho štátu).

Druhy poct

Zvyčajne môžeme nájsť tri typy poct:

  • Dane: Ide o dane, ktoré nezodpovedajú protiplneniu štátu, ale povinnosť vyplýva zo zdaniteľnej udalosti. Napríklad príjem z prenájmu nehnuteľnosti.
  • Príspevky: Ide o dane, ktoré zodpovedajú prospechu získanému daňovníkom. Napríklad, keď sa platí za výstavbu novej cesty.
  • Poplatky: Ide o platby, ktoré musí občan zaplatiť, keď získa službu poskytovanú štátom v ktoromkoľvek z jeho prípadov. Môže ísť napríklad o poplatok, ktorý treba zaplatiť za konanie v súdnictve.
Druhy poct

Daňová a fiškálna politika

Zdaňovanie je súčasťou fiškálnej politiky štátu. Ak teda chcete zvýšiť spotrebu, môžete napríklad znížiť dane.

Rovnako musíme mať na pamäti, že dane sú nástrojom, ktorý sa občas snaží znižovať nerovnosť v spoločnosti. Vyššie dane sú teda uvalené na jednotlivcov s väčším majetkom alebo príjmami. Tieto druhy opatrení sú však často spochybňované, pretože by mohli odradiť od vytvárania vyšších príjmov, aby sa vyhli plateniu vyššieho percenta daní.

Je potrebné poznamenať, že okrem toho môžu byť dane osobné, pričom sa zohľadňujú príjmy alebo majetok daňovníka alebo špecifické udalosti, ako napríklad daň z pridanej hodnoty (DPH), ktorá sa vyberá z konkrétnej obchodnej operácie.

Tagy:  deriváty bankovníctvo Kolumbia 

Zaujímavé Články

add