Banková diskontná sadzba

ekonomicko-slovník

Banková diskontná sadzba alebo v angličtine Discount Bank Yield je jedným zo spôsobov, ako možno prezentovať ziskovosť cenného papiera peňažného trhu vydaného s diskontom. Táto zľava predstavuje rozdiel medzi kótovanou cenou a nominálnou hodnotou ročného cenného papiera.

Pri kúpe nástroja peňažného trhu vydaného s diskontom predávajúci stanoví sumu, ktorá sa má vrátiť pri splatnosti, a kupujúci zaplatí nižšiu cenu. Rozdiel medzi týmito dvoma cenami by predstavoval to, čo by investor zarobil. Ak však vypočítame ziskovosť týmto spôsobom, nezískali by sme anualizovanú ziskovosť, ktorá sa zvyčajne používa na meranie ziskovosti týchto aktív.

Jeho vzorec je nasledujúci:

Kde:

  • Rbd = ročný výnos s použitím diskontnej sadzby banky.
  • D = Zľava z nominálnej hodnoty (získaná odpočítaním kótovanej ceny nástroja od nominálnej hodnoty).
  • F = Nominálna hodnota titulu.
  • t = Počet zostávajúcich dní do splatnosti titulu.

Banková diskontná sadzba nám preto umožňuje anualizovať ziskovosť nástrojov emitovaných s diskontom, berúc do úvahy ich ľahkú hodnotu (alebo hodnotu emisie).

Príklad bankovej diskontnej sadzby

Sme povinní vypočítať bankovú diskontnú sadzbu pre dlhopisy s nulovým kupónom vydané s diskontom. Cena dlhopisu je 978,5 € s nominálnou hodnotou 1 000 € a jeho platnosť končí o 135 dní.

D = Rozdiel medzi nominálnou hodnotou a cenou dlhopisu (diskont).
F = Nominálna hodnota dlhopisu.
t = Počet dní do uplynutia platnosti.

Ak dosadíme vo vzorci, máme nasledovné:

Rbd = (21,5/1 000) * (360/135) = 5,73 %.

Úvahy, ktoré treba vziať do úvahy

Je dôležité mať na pamäti, že diskontná sadzba banky nám nedáva presne takú ziskovosť, akú investor získa.

  • Táto ziskovosť využíva 360 dní namiesto 365 na ročnú návratnosť.
  • Počíta sa vo vzťahu k nominálnej hodnote dlhopisu a nie vo vzťahu k jeho cene (pamätajte na to, že tieto budú takmer určite odlišné).
  • Zhodnoťte ziskovosť na základe jednoduchého úroku, čím sa ignoruje zložené úročenie.

Tagy:  USA financií správny 

Zaujímavé Články

add
close

Populárne Príspevky

ekonomicko-slovník

Bollingerove kapely

ekonomicko-slovník

Decoy efekt

ekonomicko-slovník

maximum (matematické)

ekonomicko-slovník

Generačný marketing

Populárne Kategórie