Kapitálový prebytok

ekonomicko-slovník

Prebytok kapitálu je stav, keď objem dovozu kapitálu z krajiny je menší ako objem vývozu kapitálu. Tento typ prebytku sa bežne vyskytuje aj v súkromnom sektore, berúc do úvahy nárast hodnoty aktív spoločností.

Opačným prípadom je kapitálový deficit.

Preto môžeme rozlíšiť dva typy kapitálového prebytku: makroekonomický alebo verejný, ktorý ovplyvňuje verejnú správu krajiny, a mikroekonomický alebo súkromný, ktorý ovplyvňuje firmy a rodiny. Pozrime sa na ne samostatne:

Prebytok kapitálu vo verejnom sektore

Kapitálový prebytok je jednou zo zložiek vonkajšieho prebytku krajiny. Keď krajina nepotrebuje externé financovanie, pretože má dostatok vlastných kapitálových zdrojov. S prebytkom peňazí, ktorý má, teda bude môcť financovať projekty v iných krajinách. V dôsledku toho z krajiny odchádza viac peňazí, ako vstupuje do investičného režimu.

Ak naopak krajina nemá dostatok kapitálu na to, aby sa mohla financovať, bude žiadať peniaze v zahraničí, takže bude väčší prílev kapitálu ako odlev.

Môže sa to nazývať aj kapitálový prebytok, keď sú kapitálové výdavky krajiny nižšie ako prílev kapitálu. Z tohto dôvodu nie je potrebné uchyľovať sa k externému financovaniu, aby bolo možné čeliť verejným aktivitám a investíciám a tým pádom krajina nie je zadlžená. Pojem kapitálový prebytok sa pre tento typ prebytku príliš nepoužíva, pretože prakticky vo všetkých štátoch sú financované dlhom.

Z tohto dôvodu sa najčastejšie používa výraz kapitálový prebytok ako súčasť zahraničného prebytku alebo ako kapitálový zisk v súkromnom sektore.

Kapitálový prebytok v súkromnom sektore

Vznik takéhoto prebytku je často spôsobený potenciálnym prírastkom hodnoty aktív. K tomu dochádza preto, že vzhľadom na uvedené zvýšenie hodnoty aktív alebo tovaru má človek väčšiu možnosť reagovať na veriteľov.

Rovnako ako v makroekonomickej sfére, aj tu vzniká prebytok kapitálu ruka v ruke s prebytkom likvidity.

Sektorom, ktorý sa osobitne meria cez prizmu kapitálového deficitu, je napríklad bankový sektor, v ktorom sa vzhľadom na charakter ich podnikania hodnota kapitálu, ktorý majú vzhľadom na svoje záväzky, neustále analyzuje pomocou tzv. čo sa nazýva kapitálové pomery.

Ďalším prípadom kapitálového prebytku je ten účtovný. Vzniká to napríklad vtedy, keď oceňujeme nehmotný majetok kladnou hodnotou, to znamená, že hodnota podniku sa zvyšuje zahrnutím tejto pridanej hodnoty nehmotného majetku. Najčastejším prípadom je dobrá vôľa.

Tagy:  prítomný kultúra Latinská Amerika 

Zaujímavé Články

add