Finančná ziskovosť (ROE)

ekonomicko-slovník

Finančná ziskovosť sú tie ekonomické úžitky získané z vlastných zdrojov a uskutočnených investícií.

Finančná ziskovosť je známa aj pod názvom návratnosť kapitálu alebo podľa jej anglického názvoslovia ROE (Return on Equity), ktorý dáva do súvisu čisté úžitky získané v určitej investičnej operácii so zdrojmi potrebnými na ich získanie.

Možno ho vnímať ako opatrenie na ocenenie zisku získaného z použitých zdrojov a zvyčajne sa uvádza v percentách. Hoci finančná ziskovosť sa zvyčajne používa s trhovými údajmi a ROE s účtovnými údajmi, v skutočnosti sa často používajú ako synonymá.

Ako sa vypočíta ROE

Finančná ziskovosť meraná ROE sa vypočíta vydelením čistého zisku spoločnosti jej vlastnými zdrojmi. Zisk na konci obdobia a vlastné zdroje na začiatku obdobia (alebo na konci predchádzajúceho obdobia) sa používajú, pretože chceme vedieť, akú ziskovosť sme mali zo zdrojov investovaných na začiatku obdobia:

Zvyčajne sa používa čistý zisk, teda zisk po zdanení, aj keď výsledok finančnej rentability môže byť hrubý alebo čistý, v závislosti od toho, či berieme do úvahy zisk pred alebo po zdanení, úroky a iné náklady. Na to môžeme použiť akúkoľvek položku vo výkaze ziskov a strát. Na výpočet ROE je však najbežnejšie použiť čistý zisk.

Interpretácia ROE

Interpretácia ROE, ktorej výsledkom je x %, je taká, že pre každú peňažnú jednotku, ktorú vložili partneri, generuje x / 100 peňažných jednotiek ziskovosti.

To znamená, že ak je výsledok ROE 21 %, v španielskej spoločnosti s účtami v eurách to znamená, že za každé investované euro partneri zarobili 0,21 eurocenta.

Iný spôsob výkladu je, že na každých 100 eur sa v podniku vytvorilo 21 eur zisku.

Rozdiel medzi finančnou a ekonomickou ziskovosťou

Ekonomická ziskovosť (RE) sa líši od finančnej ziskovosti (RF), pretože ekonomická ziskovosť využíva všetky aktíva použité na vytvorenie tejto ziskovosti, zatiaľ čo finančná ziskovosť využíva iba vlastné zdroje. To znamená, že RF neberie do úvahy dlh použitý na vytvorenie tejto ziskovosti, takže bude mať finančný pákový efekt.

Takže pomocou nasledujúceho vzorca môžeme vytvoriť vzťah medzi oboma výnosmi, stanoviť skutočný finančný výnos a získať predstavy o tom, kedy je pákový efekt pre spoločnosť pozitívny alebo negatívny:

RF = RE [RE + k (1-t)] x D / RP

RF: Finančná ziskovosť.
RE: ekonomická ziskovosť.
K: Náklady na dlh (úroky)
t: dane
t: finančná páka
D: celkový dlh alebo záväzok spoločnosti
RP: Vlastné zdroje

Keď je RE väčšia ako cena dlhu (k), finančná páka je pozitívna a RF bude väčšia ako RF, ak namiesto toho budú náklady na dlh vyššie ako RE, dôjde k negatívnemu pákovému efektu a RF bude menšia ako RE.

Navyše, čím vyšší je dlh (D) použitý na financovanie investície, tým väčšia je finančná páka a teda čím väčšia RF v porovnaní s RE, tým nižšia je finančná ziskovosť, ale ziskovosť môže byť vyššia vďaka finančnej páke. Ak spoločnosť nepoužíva dlh, RE sa bude rovnať RF.

ROE Dupont analýza

Vo finančnej analýze sa rozčlenenie ROE podľa Dupontovho vzorca stáva relevantným pri vykonávaní štúdií o ziskovosti a ziskoch, pretože spája hlavné finančné ukazovatele, ako je využitie jeho aktív, reálna ziskovosť a finančná páka, čím sa získavajú údaje na získanie údajov o ich efektívnosť a silné a slabé stránky pri rozhodovaní.

Dupontova analýza môže byť rozdelená niekoľkými spôsobmi, najčastejšie je rozdelenie na tri faktory; ziskovosť, obrat aktív a finančný pákový efekt:

ROE = marža x obrat x finančná páka

Príklad finančnej ziskovosti

Ak zoberieme do úvahy investíciu 1 000 €, ktorá nám priniesla zisk 250 €, hrubý finančný výnos bude 25 % (250/1000).

Ak by sa od tohto zisku museli odpočítať 22 % dane, získali by sme čistý zisk 195 EUR a čistú finančnú ziskovosť 19,5 % (195/1000).

Napríklad v spoločnosti, ktorej štruktúru tvoria:

  • 500 000 € majetok
  • Čistá hodnota 200 000 €
  • 300 000 € ručenie

A dosiahla hrubý zisk pred zdanením úrokom vo výške 40 000 EUR (30 000 EUR čistého zisku)

  • Hrubá ekonomická ziskovosť (zisky / aktíva = 40 000 / 500 000) bude 8 % (6 % netto).
  • Hrubá finančná ziskovosť bude 20 % (zisk medzi vlastnými zdrojmi = 40 000 / 200 000)
  • Čistá finančná ziskovosť 15 % (30 000 / 200 000)
Náklady na kapitál (Ke) Návratnosť aktív (ROA) Pomery ziskovosti Čistá marža

Tagy:  trhy kultúra USA 

Zaujímavé Články

add