Fixné nájomné

taška

Pevný výnos je typ investície tvorenej všetkými finančnými aktívami, pri ktorých je emitent povinný vykonávať platby vo výške a v vopred stanovenom časovom období.

To znamená, že pri fixnom výnose emitent garantuje návratnosť investovaného kapitálu a určitý výnos. Alebo inak povedané, ak získame nástroj s pevným výnosom, poznáme úrok alebo ziskovosť, ktorá nám bude vyplatená od okamihu, keď si daný nástroj kúpime.

To, že cenné papiere sú garantované emitentom, neznamená, že ide o bezrizikovú investíciu, pretože emitent nemusí byť schopný dodržať zmluvu. Napriek tomu je fixný výnos vo všeobecnosti investícia s nižším rizikom ako akcie. Preto bude očakávaná návratnosť fixného príjmu nižšia.

Prečo sa tomu hovorí fixný príjem?

Nazýva sa to „fixné“ práve preto, že od začiatku vieme, akú sumu nám idú kedykoľvek zaplatiť. Vo všeobecnosti platia fixný kupón každých šesť mesiacov. Z tohto dôvodu je rentabilita fixná od vydania titulu do splatnosti.

Títo malí veritelia alebo investori môžu ísť na trh a predať tieto cenné papiere. V dôsledku toho sa ich cena líši. Oko! Nenazýva sa to fixný príjem, pretože cena sa nelíši, pretože by sa mohla zamieňať. A prečo je teda úrok z pevného príjmu fixný?

Úrok je fixný, ak držíme cenné papiere do splatnosti, keďže sa k tomu emitent zaviazal. Ak cena stúpne alebo klesne na finančných trhoch počas doby, v ktorej sa titul obchoduje, je nám to jedno, pokiaľ titul nepredáme, v takom prípade bude úroková sadzba, ktorú dostaneme, ten, ktorý nám bol sľúbený na začiatku. Ak by sme predali alebo kúpili pred splatnosťou, úrok by bol iný. Úrokovú sadzbu sa však dozvieme aj vtedy, ak cenné papiere nakupujeme na trhu a nie priamo od emitenta v čase emisie, pretože sumy, ktoré sa nám emitent chystá zaplatiť, poznáme vopred.

Pevný výnos je opačný typ investície ako do akcií. Príkladom akcií sú akcie. Pri akciách nevieme, aký úrok alebo dividendu nám vyplatia počas obdobia, v ktorom nakupujeme.

Druhy fixného príjmu

Existujú dva typy pevných príjmov, pevný príjem, ktorý pochádza z verejného dlhu a ten, ktorý pochádza zo súkromného dlhu, na druhej strane existujú rôzne typy dlhov v súvislosti s ich schopnosťou splácať, ktorú pridelila ratingová agentúra (rating agentúry).

  • Verejný dlh: Vydávajú ho verejné subjekty. Napríklad krajina.
  • Súkromný dlh: Vydávajú ho súkromné ​​subjekty. Napríklad firma v textilnom sektore.

Cenné papiere s pevným výnosom sú finančné aktíva podobné bankovým úverom. Rozdiel je v tom, že pri fixnom príjme je celkový dlh rozdelený medzi veľký počet veriteľov, ktorí kupujú časti tohto dlhu, známe ako dlhové cenné papiere alebo dlhopisy.

Terminológia s pevným príjmom

Je dôležité dobre poznať terminológiu fixného príjmu, ak s ním budeme pracovať:

  • Emitent: Je to verejný alebo súkromný subjekt, ktorý vydáva dlh, teda tituly. Je to subjekt, ktorý žiada o dlh.
  • Istina alebo menovitá hodnota dlhopisu: Je to suma peňazí, ktorú si emitent požičiava, zodpovedajúca každému titulu.
  • Kupón: Je to úroková sadzba, ktorú musí emitent zaplatiť. Vyjadruje sa ako percento z istiny.
  • Dátum splatnosti: Je to okamih, v ktorom emitent musí vrátiť peniaze, okamih, v ktorom sa úver končí.

Keďže vždy vieme, čo nám emitent zaplatí, môžeme vypočítať teoretickú cenu cenných papierov s pripočítaním budúcich peňažných tokov, ktoré dostaneme, pomocou metódy čistej súčasnej hodnoty (NPV). Na výpočet výnosu, ktorý dostaneme, ak kúpime cenný papier s pevným výnosom na trhu, môžeme použiť aj metódu vnútornej návratnosti (IRR).

Príklad s fixným príjmom

Napríklad, ak spoločnosť vydá ročný dlhopis s nominálnou hodnotou 1 000 eur a kupónom 5 %. To znamená, že pri vydaní im požičiame 1000 eur a po roku, v deň expirácie, nám dajú 1050 eur. Preto na sekundárnom trhu cena tohto dlhopisu stúpne z 1000 eur v čase emisie na 1050 eur na konci roka. Ak dlhopis kúpime v polovici roka, cena by sa mala pohybovať okolo 1025 eur.

Všeobecne platí, že dlhopisy sa zvyčajne vydávajú s diskontom, je to vtedy, keď suma, ktorú zaplatíme účtovnej jednotke pri vydaní vlastníckeho práva, je nižšia ako nominálna hodnota a suma, ktorú nám účtovná jednotka vráti ku dňu platnosti, bude riaditeľ.

Napríklad spoločnosť, ktorá vydáva ročný dlhopis v cene 950 eur s istinou 1000 eur a nulovým kupónom. Za dlhopis zaplatíme pri vydaní 950 eur a po roku nám subjekt dá 1000 eur. Úroková sadzba bude približne 5 %.

Redaktor odporúča:

  • Oceňovanie dlhopisov
  • IRR dlhopisu
  • Konvexnosť väzby

Tagy:  životopis bankovníctvo prechádza 

Zaujímavé Články

add