Percento dokončenej metódy

účtovníctvo

Metóda percentuálnej kompletnosti je účtovná prax používaná na vykazovanie výnosov z dlhodobých zmlúv.

Keď sa realizujú projekty s dlhou dobou trvania (viac ako jeden rok), náklady a príjmy s tým spojené vznikajú počas ich životnosti.

Táto účtovná metóda, ako už jej názov napovedá, umožňuje spoločnosti účtovať časť príjmov a súvisiacich nákladov, ktoré vznikajú pri dokončení fáz projektu. Metóda percenta dokončenia je teda chápaná ako metóda vykazovania na vykazovanie výnosov a nákladov, ktorá sa uplatňuje priebežne bez toho, aby sa museli výnosy a náklady na konci projektu časovo rozlišovať.

Kedy použiť metódu percentuálneho dokončenia

Počas životnosti dlhodobého projektu môže dôjsť k sérii nepredvídaných udalostí, ktoré spochybňujú príjem peňažných tokov v čase aj množstve. Podobne tieto nepredvídané nepredvídané udalosti môžu viesť k nesprávnemu odhadu nákladov spojených s projektom a nakoniec budú vyššie, ako sa očakávalo. Metóda percentuálnej kompletnosti by sa teda mala použiť len vtedy, keď sa všetky príjmy a výdavky spojené s projektom dajú odhadnúť primerane as dostatočnou spoľahlivosťou.

Príjmy, ktoré by firma mohla z roka na rok vykázať, budú závisieť od celkových vynaložených nákladov. Na jej výpočet sa vynaložené náklady každý rok vydelia celkovými nákladmi na projekt a vynásobia sa celkovým príjmom, ktorý projekt vytvorí. Výpočet je znázornený na príklade nižšie.

Aplikácia metódy percentuálnej kompletnosti

Spoločnosť Construcciones Maqmar ide stavať urbanizáciu. Toto sa má dokončiť na 3 roky. Celkové náklady spojené s projektom sú 800 000 €, pričom príjem sa odhaduje na 1 000 000 €. Všetky náklady a výnosy boli spoľahlivo odhadnuté a existuje vysoká miera istoty, že budú zachované počas celého projektu.

Tabuľka projektu
Vzniknuté náklady 1. rok 400.000 €
2. ročník 200.000 €
3. ročník 200.000 €
Celkom 800.000 €
Príjem, ktorý sa má priznať
na %
1. rok 50%
2. ročník 25%
3. ročník 25%
Celkom 100%
Príjem, ktorý sa má priznať 1. rok 500.000 €
2. ročník 250.000 €
3. ročník 250.000 €
Celkom 1.000.000 €
úžitok 1. rok 100.000 €
2. ročník 50.000 €
3. ročník 50.000 €
Celkom 200.000 €

Ako je možné vidieť v tabuľke, v prvom roku boli vynaložené výdavky 400 000 €, čo predstavuje 50 % celkových výdavkov projektu. Spoločnosť teda touto metódou dokáže uznať 50 % z celkových očakávaných výnosov z projektu, čo v tomto prípade predstavuje sumu 500 000 €. Tento proces sa opakuje počas celého projektu, pričom sa každý rok rozpoznáva veľkosť, ktorá je výsledkom vydelenia nákladov za daný rok celkovými nákladmi na projekt.

Tagy:  USA slávne frázy iné 

Zaujímavé Články

add