Energetická náročnosť

ekonomicko-slovník

Energetická náročnosť je spôsob merania energetickej účinnosti.

Energetická náročnosť je miera, ktorá umožňuje určiť množstvo energetických zdrojov, ktoré krajina potrebuje na vytvorenie hrubého domáceho produktu (HDP), čo je jedno z najdôležitejších makroekonomických opatrení na poznanie stavu jej ekonomiky.

Energetická náročnosť a produktivita

Funguje ako miera produktivity, čo sa hľadá, je vytvoriť vzťah medzi vstupmi a výstupmi.

 • Výstupy sú všetky tovary a služby, ktoré je možné vyrobiť za určité časové obdobie, môže to byť štvrťrok, semester alebo rok.
 • Vstupy sú všetky energetické zdroje potrebné na dosiahnutie výsledku, inými slovami predstavujú náklady na energiu vo výrobnom procese krajiny.
 • Vstupy aj výstupy sú vyjadrené v peňažných sumách, aby bolo možné ich homogénne porovnávať.

Analýza výsledkov energetickej náročnosti

Pri prehodnocovaní výsledkov by pozitívny výsledok pre krajinu nastal za nasledujúcich podmienok:

 • Ak sa zachovajú rovnaké náklady a zvýši sa hrubý domáci produkt, je to pre krajinu dôležitý úspech.
 • Ak sa znížia náklady na energiu a vyrobí sa rovnaké množstvo tovarov a služieb, výsledkom bude obojstranne výhodná situácia v meraní.
 • Ak sa zvýšia náklady na energie, ale vo väčšej miere sa zvýši rast hrubého domáceho produktu, vykáže to tiež priaznivý výsledok.

Každá z týchto situácií odráža zlepšenie energetickej účinnosti, pretože ekonomické využitie zdrojov odráža nižšie náklady a dodanie väčšieho množstva uspokojujúcich látok.

Ekonomicky môžeme povedať, že bohatstvo sa vytvára, pretože náklady sú nižšie ako dosiahnuté výsledky.

Meranie energetickej náročnosti

Na meranie vplyvu spotreby alebo dopytu po energetických zdrojoch v krajinách možno použiť makroekonomickú metódu nazývanú energetická náročnosť, v ktorej spotreba súvisí ako dôležitý náklad pre výrobu vo všeobecnosti a úroveň dosahovaných produktov alebo je hrubým domácim produktom.

Vzorec na meranie energetickej náročnosti je nasledujúci:

Kde

 • IE predstavuje energetickú náročnosť
 • E využitie alebo spotreba energetických zdrojov
 • HDP je hrubý domáci produkt

Jeho uplatnenie by bolo, ak by krajina A minula 50 miliónov dolárov na energetické zdroje a vyprodukovala 250 miliónov dolárov vo svojom hrubom domácom produkte.

IE = 50/250 = 0,2

 • Zatiaľ čo krajina B míňa 100 miliónov dolárov na energetické zdroje a produkuje 250 miliónov dolárov v hrubom domácom produkte.

IE = 100/250 = 0,4

S týmito výsledkami môžeme povedať:

 • Krajina A má nízku energetickú náročnosť, pretože jej spotreba energie je nízka a úroveň jej výroby je vysoká.
 • Krajina B má vysokú energetickú náročnosť, pretože jej náklady na energiu sú v pomere k jej hrubému domácemu produktu vysoké.

Pozor na nepeňažné náklady

Je potrebné objasniť, že vo všeobecnosti sa peňažné náklady merajú ľahko, avšak v tejto veci je dôležité zdôrazniť, že náklady na znečistenie životného prostredia sa merajú ťažšie.

 • Environmentálne náklady sú však veľmi silnou zložkou, pretože použitie tradičných zdrojov energie môže byť lacnejšie v peňažných nákladoch, ale environmentálne náklady sú vyššie ako pri nových formách energie, ktoré sa dnes vyvíjajú a implementujú.
 • Ak chcete dosiahnuť ekonomický rozvoj udržateľným spôsobom, je nevyhnutné brať do úvahy tieto environmentálne náklady vzhľadom na dlhodobý vplyv, ktorý môžu mať na našu planétu, na rastliny, zvieratá a tiež na ľudí.

Porovnanie druhov energie

Aby sme získali jasnejšiu predstavu o peňažných a environmentálnych nákladoch, preskúmajme a porovnajme charakteristiky obnoviteľnej a neobnoviteľnej energie.

Týmto spôsobom možno dosiahnuť lepší pomer nákladov a výnosov pri vývoji, využívaní a používaní oboch. Ako teda určiť výsledky, ktoré sa dosahujú v krátkodobom aj dlhodobom horizonte.

Účelom je vybrať najlepšiu možnosť vzhľadom na jej výhody a nevýhody.

Obnoviteľná energia Neobnoviteľná energia
Neznečisťuje Je to veľmi znečisťujúce
Sú neobmedzené Sú obmedzené
Vytvárajú energetickú nezávislosť Vytvárajú energetickú závislosť
Nachádzajú sa kdekoľvek v
planéta
Nachádza sa len na určitých miestach v
planéta
Nenechávajte žiadne zvyšky Zanechávajú veľa odpadu
Počiatočná investícia je veľmi vysoká Počiatočná investícia je relatívne lacnejšia

Nakoniec môžeme naznačiť, že energetická náročnosť je pre každú krajinu veľmi dôležitým makroekonomickým meradlom. Pretože im to umožňuje vedieť, či sa energetické zdroje využívajú efektívne alebo neefektívne. Netreba však zabúdať na nehmotné náklady znečistenia životného prostredia, ktoré sú pre spoločnosť z krátkodobého hľadiska takmer nepostrehnuteľné, no z dlhodobého hľadiska môžu byť škody veľmi vážne av niektorých prípadoch nezvratné.

Tagy:  obchod životopis bankovníctvo 

Zaujímavé Články

add