Rozdielový poplatok

ekonomicko-slovník

Rozdielový poplatok je veľkosť, s ktorou sa vykonáva séria výpočtov pri platbe dane z príjmu fyzických osôb. Ide teda o výsledok odpočítania od čistej kvóty, uskutočnených platieb a daňových kompenzácií.

Inými slovami, rozdielový poplatok je suma, ktorá je výsledkom odpočítania od čistého poplatku – ktorý je výsledkom odpočítania všetkých zrážok a úľav z celého poplatku –, platieb na účet, ktoré sme vykonali za zrážky vykonané daňovým úradom. v našich príjmoch a daňových náhradách, kedykoľvek nastane prípad.

Preto môžeme potvrdiť nasledovné:

 1. Základ dane – Zníženia = Úplná kvóta.
 2. Úplný poplatok – zrážky = čistý poplatok.
 3. Čistá kvóta - Platby na účet - Náhrada dane = Diferenčná kvóta.
 4. Rozdielový poplatok - Zrážka za adopciu alebo materské = Výsledok vyhlásenia.

Ako vidíme, keď ideme platiť daň z príjmu fyzických osôb, výpočty, ktoré vykonávame pri výpočte dane, nám ponúkajú rôzne poplatky, ktoré sú životne dôležité, aby sme poznali sumu, ktorú budeme musieť zaplatiť. Alebo tiež, že nám musia zaplatiť v čase platenia daní a vyúčtovania štátu v každom fiškálnom roku.

Stručne povedané, je to predposledná suma, ktorú získame, poplatok, na ktorý neskôr uplatníme materské, aby sme získali výsledok, ktorý sa má vyplatiť alebo vybrať z výkazu príjmov za príslušný rok.

Aké zrážky a platby na účet určujú rozdielovú kvótu dane z príjmu fyzických osôb?

Zrážky a platby na účet, ako vieme, pochádzajú z príjmov, medzi ktorými môžeme zdôrazniť nasledovné:

 • Pracovný výkon.
 • Príjmy z hnuteľného kapitálu.
 • Na prenájom mestských nehnuteľností.
 • Príjmy pochádzajúce z ekonomických činností.
 • Uplatnením osobitného režimu rozdeľovania príjmov.
 • Imputácie hospodárskych záujmových skupín a dočasné zväzky firiem.
 • Imputácie príjmov z prevodu práv k obrazom.
 • Pre kapitálové zisky vrátane prémií a upisovacích práv.

Tieto platby na účet a tieto zrážky musia byť akreditované s potvrdením, ktoré bude platiteľovi dane doručené, osobami a subjektmi, ktoré sú povinné zadržať alebo vstúpiť.

Rovnako je potrebné poznamenať, že tí, ktorí sú v splátkovom režime, musia odpočítať uskutočnené platby, teda platby na účet, od likvidnej kvóty.

Ďalším odpočtom, ktorý treba tiež zdôrazniť, je odpočet, ktorý vzniká pri kompenzácii dane, keď nastane situácia, že daňovník zmenil svoje obvyklé bydlisko a platí daň z príjmu fyzických osôb ako rezident a ako nerezident. Týmto spôsobom dochádza k dvojitému zdaneniu.

Poplatok za kladný rozdiel a poplatok za záporný rozdiel alebo sa má vrátiť

Po odpočítaní platieb na účet, splátok, ako aj vo výnimočných prípadoch uvedených vyššie, získame rozdielový poplatok, ktorý môže byť splatný aj kladný.

Ak uplatníme zníženia a odpočítame zrážky, odpočítame príjem na účte a vykonané zrážky a pri výpočte výsledku dostaneme záporný rozdielový poplatok alebo, ako sa hovorí, aby sme ho vrátili, musí nám Správa vyplatiť rozdiel sumu, ktorú získame po vykonaní takýchto výpočtov.

Ak je tento rozdielový poplatok naopak kladný, budeme musieť výslednú sumu rozdielového poplatku zaplatiť Správe v stanovenej lehote.

Tento rozdielový poplatok, ako sme už uviedli, môže byť mierne upravený zrážkou uplatniteľnou v situáciách adopcie alebo materstva.

Tagy:  účtovníctvo kultúra trhy 

Zaujímavé Články

add