Ľudské správanie

ekonomicko-slovník

Ľudské správanie je také, ktoré zahŕňa sériu činov uvádzaných do praxe ľudskou bytosťou. Majú naňho vplyv celý rad vynikajúcich faktorov.

Ľudské správanie je jedným z najvýznamnejších aspektov, ktoré psychológia študuje, skúma a lieči. Tento termín sa vzťahuje na spôsob, akým sa ľudia správajú v určitých situáciách, ľuďoch alebo udalostiach, ale vždy s prihliadnutím na vplyv, ktorý existuje vo vzťahu k sociálnym alebo environmentálnym faktorom.

Rôzne typy psychológie berú tento termín do úvahy pri vývoji riešení problémov, ktoré môže predstavovať ľudské správanie. Štúdium toho navyše umožňuje predvídať správanie a detailne poznať spôsob, akým ľudská bytosť koná tvárou v tvár určitým udalostiam.

Predmetom skúmania bolo aj správanie s ohľadom na vývoj dieťaťa do štádia staroby. Normy, vzdelanie a spoločnosť sú základnou súčasťou tohto rozvoja.

Čo je behaviorálna ekonómia?

Aké faktory sa podieľajú na ľudskom správaní?

Najvýraznejšie faktory sú tieto:

  • Biologické faktory: Sú to prvky súvisiace s genetickým dedičstvom a biológiou ľudskej bytosti, ktoré zasahujú do ich správania.
  • Environmentálne faktory: Hoci keď hovoríme o ľudskom správaní, myslíme v prvom rade na správanie medzi ľuďmi, treba brať do úvahy aj tieto typy faktorov. Vplyv okolitého prostredia, hluku, teploty alebo prostredia ovplyvňuje aj správanie.
  • Sociokultúrne faktory: Tieto typy faktorov sú zásadné, keď hovoríme o ľudskom správaní. Presvedčenia, typ spoločnosti, v ktorej sa jednotlivec nachádza, rodina, priatelia a inštitúcie, sú prvky, ktoré majú veľký vplyv a vplyv na ľudské správanie.

Prečo je štúdium ľudského správania dôležité?

Psychológia sa snaží pochopiť dôvody, ktoré vedú jednotlivca k tomu, aby sa správal inak ako druhý. Výskum ľudského správania je dôležitý pre tieto faktory:

  • Pochopte spôsob, akým ľudské bytosti konajú za určitých okolností.
  • Pochopiť fungovanie ľudskej mysle vo vzťahu k správaniu.
  • Posúdiť sociálne, kultúrne a biologické aspekty, ktoré vedú človeka k vykonávaniu konkrétnych činov.
  • Zistite problémy, ktoré existujú v súvislosti s ľudským správaním a hľadajte efektívne riešenia na dosiahnutie väčšieho blahobytu.
  • Poznať úlohu inštitúcií a sociálny vplyv, ktorý existuje v ľudskej bytosti pri uskutočňovaní určitého správania.

To všetko je veľmi užitočné na predvídanie, oceňovanie a pochopenie typov ľudského správania, ktoré existujú.

Príklad ľudského správania

Ľudské správanie je spôsob, akým jednotlivec postupuje v situácii alebo osobe. Napríklad pozdrav člena rodiny by bolo priateľské správanie, keďže sa obaja poznáte a je medzi nimi srdečný vzťah.

Správanie dieťaťa sa môže líšiť medzi známym prostredím a iným, ktoré nie je také známe. Napríklad v rodine si môže osvojiť správanie s väčšou sebadôverou medzi členmi, ktorí ju tvoria, a v škole môže mať väčší emocionálny odstup voči svojim učiteľom a rovesníkom. Pozorujeme v tomto prípade vplyv kontextu a sociálneho faktora.

Ďalším prvkom, ktorý zasahuje do správania, je oblasť, v ktorej sa jedinec vyvinul. Napríklad u niekoho, kto žil počas detstva v nepriateľskom prostredí a so vzormi založenými na násilí, sa tento vzor môže v budúcnosti vyvinúť.

Preto do ľudského správania zasahuje množstvo aspektov, ktoré budú elementárne v jeho vývoji.

Tagy:  banky názor financií 

Zaujímavé Články

add